Po - Pá : 08:00 - 19:00
+420 603 383 742

Příspěvky z blogu

4 250 000 KČ – ÚSPORA DÍKY FINANČNÍMU PLÁNU

///
Comment0
/
Categories

Finanční plán by měl být základním pilířem osobních financí, od kterého se vše odvíjí. Je to proto, že nám pomůže ujasnit si, čeho chceme se svými penězi dosáhnout a v jakém horizontu.

V tomto základním bodě dělají často chybu klienti i poradci. Klienti si často mylně myslí, že mají  „všechno v pořádku“. Někteří poradci zase místo toho, aby zjišťovali klientovy cíle a priority, hlavně nabízejí (= prodávají) určité produkty a není vůbec jisté, zda je ten který produkt pro klienta vhodný.

Klienti by proto měli vyžadovat po poradci zpracování kvalitního finančního plánu s doporučením, které bude logické a pochopitelné.

Chci Vám ve zjednodušené podobě ukázat příklad z praxe, kde je velmi dobře vidět, jak významně může špatné nastavení produktů, které klient „nahromadí“ za několik let bez jakékoliv návaznosti, ovlivnit rodinné finance.

Výchozí situace je následující – jedná se rodinu s dvěma dětmi:

Radek – 40 let – čistý příjem 65.000 Kč                                                                                                                Romana – 39 let – čistý příjem 15.000 Kč                                                                                                                  Děti  10 + 8 let

Závazky: 

splátka hypotéky cca 20.000 Kč/měsíc, splatnost hypotéky 15 let, aktuální zůstatek 3.000.000 Kč.

Výdaje:  cca 52.000 Kč/měsíc (+ splátka hypotéky 20.000 Kč)

Pohotovostní rezerva:   spořící účet cca 120.000 Kč

Další úspory:    stavební spoření – k dispozici za 4 měsíce (po ukončení vázací doby) – cca 280.000 Kč

Zadání : 

  • Analyzovat stávající finanční produkty (pojištění, spoření) celé rodiny, zjistit správnost nastavení pojistných částek u jednotlivých rizik. Tj. zabezpečit zajištění příjmu rodiny (min.52.000 Kč/měsíc) v případě smrti, invalidity nebo pracovní neschopnosti a splacení hypotéky v případě smrti nebo invalidity.
  • Nastavit finanční plán tak, aby klienti mohli v 60ti letech začít pobírat pasivní příjem – rentu – ve výši 40.000 Kč po dobu minimálně 20 let, v reálných hodnotách (počítat s průměrnou inflací 3%).

Jaké jsou kroky k dosažení výsledku?

1. Výpočet optimálních pojistných částek – Radek

Ze vstupních dat (aktuální příjmy, výdaje, závazky, výše částky potřebné pro zajištění příjmů rodiny) je možné vypočítat, že optimální pojistné částky mají být následující:

Pojištění pro případ Smrti (S) – 5.000.000 Kč                                                                                                     Pojištění pro případ invalidity (PI) (2. a 3. stupeň , úrazem i nemocí) – 6.800.000 Kč                                             Denní dávka v případě pracovní neschopnosti (DDPN) – 1.100 Kč

Ve výpočtu jsou zohledněny všechny případné dávky – tj. invalidní, vdovský, sirotčí  důchod a nemocenská)

2. Analýza stávajících finančních produktů – Radek

Po vytvoření modelací vývoje všech produktů je situace následující.

Tabulka 1

 Vysvětlení jednotlivých položek:                                                                                                                                   

S – Smrt
SÚ – Smrt úrazem
TNÚ – Trvalé následky úrazu
DON – Denní odškodné při pobytu v nemocnici
DDPN – Denní dávka v pracovní neschopnosti
PIÚ – Plná invalidita (pouze úrazem), pouze 3.stupeň invalidity
PI – Plná invalidita (nemocí i úrazem), 2. a 3. stupeň invalidity
TPÚ – Tělesné postižení úrazem

Při pohledu na tabulku (viz výše) se může zdát, že Radek je zabezpečen docela dobře. V případě rizika smrti je to skutečně téměř ideální  – 4.730.000 Kč. Bohužel další rizika už tak v pořádku nejsou.

Vysoká pojistná částka pro smrt úrazem (3.000.000 Kč) je pěkná a celkem levná, ovšem pokud by Radek zemřel například v důsledku infarktu, tak by rodina nic nedostala.

Podobně to platí v případě pojištění invalidity, kde pojistná částka 4.000.000 Kč platí pouze pro invaliditu způsobenou úrazem a navíc pouze pro 3.stupeň. Takže opět v případě invalidity způsobené nemocí by pojišťovna klientovi nic nezaplatila.

Dále se v těch produktech překrývají  připojištění  denního odškodného v případě nemoci (DON) a denní dávky v případě pracovní neschopnosti (DDPN). Pokud bude klient hospitalizován v nemocnici, tak bude mít pravděpodobně neschopenku.

Také se překrývají připojištění trvalých následků úrazu (TNÚ) a tělesného postižení úrazem (TPÚ). Obě tato připojištění se vypočítávají procentem z diagnózy úrazu.

Celkem má Radek šest pojistek, z toho tři tzv.investiční pojistky, kde by měla být část peněz určená na pojištění a část „na spoření“ a tři pojistky jsou úrazové.

Investiční pojištění  1 je uzavřeno pouze s minimální pojistnou částkou (30.000 Kč), tedy typický produkt uzavřený poradcem pouze pro získání provize. O výhodnosti spoření nemůže být řeč, protože při porovnání tohoto pojištění  a přímé investice do podílových fondů je toto konkrétní pojištění o 38% dražší než přímá investice.

U Investičního pojištění  2 poradce sjednal klientovi všechna možná pojištění, ale bohužel většinu z nich pouze na úraz. Navíc je zde oblíbená finta jisté třípísmenkové poradenské firmy – uzavřít smlouvu do 80ti let věku klienta. Pro klienta to nedává absolutně žádný smysl, protože v té době má užívat peníze vygenerované pravidelným investováním a ne platit pojištění. Navíc je to pro něj samozřejmě mnohem dražší, než kdyby byl konec pojištění např. v 65 letech (čím starší, tím rizikovější pro pojišťovnu). Důvod toho, proč to poradce udělal, je samozřejmě maximalizace provize – čím delší smlouva, tím vyšší provize.

Navíc je tam další perlička, která svědčí o tom, že poradce „rozumí“ investicím.  Část peněz, která má jít tzv.na spoření je alokovaná v investiční strategii 25% Garantovaný fond, 75% Konzervativní fond – tedy konzervativní strategie na 40 let! Což je naprostý nesmysl. Samotné pojištění je zhruba o 50% dražší než klasické rizikové pojištění (tj.bez spoření).

Investiční pojištění  3 je z tohoto pohledu „nejférovější“, ovšem tím, že jde o investiční pojištění, je zase velmi drahé – zhruba o 30% dražší než klasické rizikové pojištění.

Další úrazové a zdravotní pojistky kryjí rizika TNÚ a DDPN, což je samo o sobě v pořádku, ovšem jsou to další pojistky navíc, které by mohly být součástí jednoho produktu.

Za všechny pojistky nyní Radek platí 3.457 Kč/měsíc.

Penzijní spoření – je v původní variantě (tzv.transformovaném fondu), kde je sice garance nezáporného výnosu, ale maximální výnosy jsou zhruba na úrovni inflace. Částka 2.000 Kč/měsíc je neefektivní, protože nad 1.000 Kč/měsíc není vyplácen státní příspěvek.

3. Návrh řešení – Radek

Zásadní dilema je, zda lze změnit některé ze stávajících investičních pojištění tak, aby pokrylo požadovaná rizika a pojistné částky. Teoreticky by to možné bylo, ovšem celková platba za pojištění by se zvýšila asi na 5.500 Kč/měsíc.

Druhou variantou je najít řešení pomocí rizikového pojištění, kde podobně jako např. u pojištění nemovitosti platíte pouze za riziko.  Z důvodu vysoké pojistné částky u invalidity je nutné rozdělení mezi dvě pojišťovny. V takovém případě by při pokrytí všech pojistných rizik klient platil pouze 2.615 Kč/měsíc, tedy o 842 Kč méně než dosud.

Otázka je, co udělat se stávajícími investičními pojistkami.  Nejsem zastáncem rušení životních pojistek, ovšem při porovnání výše tzv. odkupného (to, co klient dostane, když pojistku zruší) a při zohlednění  „dodanění“ (pokud si některou z pojistek daňově nárokoval, musí při jejím zrušení navýšit adekvátně daňový základ v příštím daňovém přiznání), vychází jednoznačně výhodněji varianta přechodu na rizikové pojištění.

Penzijní spoření se sníží na efektivní variantu 1.000 Kč/měsíc a převede se do tzv.účastnického fondu s dynamickou investiční strategií. Při nižších nákladech to znamená v dlouhodobém horizontu vyšší výnos.

Tabulka 2 – Návrh řešení – Radek

Novým nastavením pojistných rizik a penzijního spoření  došlo k úspoře v měsíčních platbách ve výši téměř  5.000 Kč (součet za všechny členy rodiny, viz níže) , což umožňuje „nastartování“ pravidelné investice do podílových fondů ke splnění cíle daného ve finančním plánu.

4. Výpočet optimálních pojistných částek – Romana

V tomto případě vzhledem k velkému rozdílu v příjmech manželů není potřeba žádné pojištění pro Romanu, protože v případě výpadku jejího příjmu by stále příjem Radka pokryl nutné výdaje

5. Analýza stávajících finančních produktů – Romana

Tabulka 3

Romana má opět investiční pojištění podobně jako Radek s pojištěním mnoha rizik, ovšem především na úraz a opět s délkou trvání do 80ti let a s konzervativní investiční strategií. Takže jde o dílo stejného poradce.

Penzijní spoření je rovněž v původním „konzervativním“ nastavení.

6.Návrh řešení – Romana

Tabulka 4

Vzhledem k tomu, že Romana pojištění nepotřebuje, je opět po zvážení všech následků možné zrušit investiční pojištění (a také úrazové).  Symbolicky je navrženo pojištění TNÚ jako součást pojištění Radka.

Penzijní spoření  se převede do tzv.účastnického fondu s dynamickou investiční strategií, což znamená opět vyšší efektivitu.

7. Analýza pojištění dětí – děti mají úrazové pojistky s měsíčním pojistným 467 Kč. Úpravou pojistných částek a zrušením zbytečných rizik a převedením pod rizikové pojištění Radka se pojistné snížilo na 307 Kč.

CELKOVÉ SHRNUTÍ FINANČNÍ ANALÝZY A NOVÉHO NASTAVENÍ

Při zachování stejné výše měsíční platby zaplatí klient o cca 565.000 Kč méně a naopak na konci bude objem peněz z investičního portfolia téměř o 2.600.000 Kč vyšší  než v původním nastavení.

Celková úspora tedy činí zhruba 3.150.000 Kč.

 

Pokud bychom počítali  s tím, že po ukončení stavebního spoření se prostředky vloží do investičního portfolia, potom je efekt samozřejmě ještě výraznější – úspora činí téměř 4.250.000 Kč.

Když se vrátíme k původnímu cíli – tedy renta ve výši 40.000 Kč na 20 let, tak při tomto nastavení by celková naspořená částka vystačila pouze asi na 7 let.

Pro 100% pokrytí  tohoto cíle by bylo nutné navýšit měsíční  investici na 16.500 Kč nebo případně posunout splnění cíle o několik let později.

Celkový postup je trochu zjednodušený, protože ve skutečnosti tam bylo více cílů (např.peníze na studium dětí, atd.), nicméně i tak je vidět, jak velkou finanční zátěž mohou přinášet špatně nastavené pojistky, navíc s rizikem, že v případě neočekávané události, která postihne živitele rodiny, může dojít ke zhroucení rodinného cash-flow a rodina se může dostat do velkých problémů. Naopak při správném nastavení lze i při stejné měsíční platbě dosáhnout významných úspor.

Práce na takové analýze samozřejmě zabere nějaký čas, který klient adekvátně zaplatil.

Kolik byste za takovou analýzu a návrh zaplatili Vy, výměnou za úsporu 4 milióny korun?

Pro analýzu Vašich smluv a zpracování finančního plánu mě kontaktujte.

 

Petr Ondroušek

 

Staňte se fanouškem facebookové stránky PO Investment – www.facebook.com/poinvestment

Chcete dostávat zajímavé články a tipy ze světa osobních financí a investování ?